DISCOGRAFIA    -   Published CD

l’attività di ricerca delle antiche tradizioni popolari del Gruppo Folklorico SICILIA ANTICA di Agrigento si è  concretizzata con la produzione di raccolte musicali in musicassette e CD contenenti il riadattamento di diversi brani tipici come: “Vitti ‘na crozza”, “Ciuri Ciuri” etc.

the activity of search of the ancient popular traditions of the Group Sicilia Antica in Agrigento is realized with the production of musical harvests in containing CD the readjustment of different typical songs as: Vitti ‘na crozza”, “Ciuri Ciuri” etc.

       Clicca per ingrandire la foto  

                                                Clicca per ingrandire la foto

 

 

CD                                                                                   CASSETTA                                   

LA VALLATA DI AGRIGENTO                                                         SCIROCCU DI SICILIA

ETTA LA RITI                                                                                       DORMI E SOGNA

VITTI NA CROZZA                                                                               LA CONTRODANZA

CIURI CIURI                                                                                          PISCATURI

SALA DA BARBA                                                                                LA POLKA

SICILIA                                                                                                   LA TARANTELLA PRIMAVERA

DORMI E SOGNA                                                                                 LA PAMPINA DI L'ULIVU

IL CANTO DELL'ALBA                                                                         LA MAZURKA

A VIRRINEDDA                                                                                      LA VIGNA

FRISCALITTATA                                                                                    U CHIOVU

                                                          

TESTI DELLE CANZONI

 CUMMAREDDA

 (M)   O cummaredda mia unn’è ca iti chi siti matinera o paisana

(F)     Cumpari miu vui nun lu viditi va inchiu tecchia d’acqua a la funtana

(M)    chi focu granni ‘ncori mi mittiti siti figliuzza bedda assai bagiana

(F)     cumpari nun sapiti chi diciti la testa nun l’aviti certu sana

 (F)     sciù sciù sciù tutti l’omini uguali su

(M)    sciù sciù sciù tutti i fimmini uguali su

cummaredda cummaredda chi manera chista è

si vi dicu siti bedda quali mali ‘nfunnu c’è

sciù sciù sciù

(F)     sciù sciù sciù

(M)    cummaredda bedda mia nun diciti sempri sciù

iu vi amu alla fuddia e chi fazzu un sacciu cchiù

 (F)     Si lu faciti arrè lu dicu a la mammà si lu faciti arrè lu dicu a la mammà

(M)    Ha! Ha! Ha!

(F)     Ha! Ha! Ha!

 (M)    Cummari accussì allura vi nni iti chi prescia aviti o bedda paisana

(F)     lassatimi passari un mi tiniti mi sta squagliannu na matina sana

(M)    Cummari nun viditi c’haiu siti sta vucca vali cchiù di na funtana

(F)     funtana la me vucca la viditi sta vucca di picciotta siciliana

 (F)     sciù sciù sciù tutti l’omini uguali su

(M)    sciù sciù sciù tutti i fimmini uguali su

cummaredda cummaredda chi manera chista è

         si vi dicu siti bedda quali mali ‘nfunnu c’è

sciù sciù sciù

(F)     sciù sciù sciù

(M)    cummaredda bedda mia nun diciti sempri sciù

iu vi amu alla fuddia e chi fazzu un sacciu cchiù

 Si ruppi la quartara ora comu si fa (2 volte)

 

        CANTO DELL’ALBA

 Quannu                         ni sta valli

ni sta valli d’oru            ni la notti scura

spunta u suli                 spunta u suli di prima matina

vidi                                all’orizonti

nill’aria sirena               unni nasci u suli

comu un focu               comu un focu ca abbruscia luntanu

Focu                             ni la notti scura

ca prestu s’avvampa   ni la notti scura  

ca porta la luci              comu un focu vivu

cu milli faiddi                comu un focu vivu splenni

focu                              ni la notti scura

ca vinci lu scuru           ni la notti scura

e porta alla luci             comu un focu vivu

svigliannu la vita          comu un focu vivu

chistu è u miraculu       ohe ohe

ca fa u Signuri              ohe ohe

gia spunta l’alba          ohe ohe

..................................................

vidi                                all’orizonti

nill’aria sirena               unni nasci u suli

comu un focu               comu un focu ca abbruscia luntanu

Focu                             ni la notti scura

ca prestu s’avvampa   ni la notti scura  

ca porta la luci              comu un focu vivu

cu milli faiddi                comu un focu vivu splenni

focu                              ni la notti scura

ca vinci lu scuru           ni la notti scura

e porta alla luci             comu un focu vivu

svigliannu la vita          comu un focu vivu

chistu è u miraculu       ohe ohe

ca fa u Signuri              ohe ohe

gia spunta l’alba          ohe ohe

 

                  CIURI CIURI

 Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu

 Ciuri di gersuminu arrampicanti ………..cu passa passa cantari mi senti

nun cantu ne’ p’amuri e ne’ p’amanti ………ma cantu pi svariarimi la menti

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu

Ciuri di rosi russi a lu sbucciari ……….amari d’omu ca fimmini cridi

amaru cu sia fa supraniari …………..lustru di paradisu nun nni vidi

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu 

lu sabatu si chiama allegra cori ………..biatu cu havi bedda la muglieri

cu l’havi bedda cci porta dinari ……….cu l’havi ladia cci mori lu cori

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu 

ca l’acqua si nni va unni c’è pinnenza…… l’amuri si nni va unni c’è spiranza

a voglia ca t’allisci e fa cannola……….. lu santu è di marmaru e nun suda

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu l’amuri ca mi dasti ti lu tornu


    
E VUI DURMITI ANCORA 

Lu suli è già spuntato intra lu mari e vui,

bidduzza mia durmiti ancora, l'aceddi sunnu stanchi

di cantari e affridati v'aspettunu ccà fora;

supra 'ssu balcuneddu su pusati e aspettanu

quann'è ca v'affacciati. 

     Lassati stari, nun durmiti cchiui,

    ca' n menzu ad iddi, dintra ssa vanedda

    si sugnu puri iu', c'aspettu a vui,

    pi vidiri 'ssa facci accussì bedda;

    passu cca fora tutti li nuttati

    e aspettu puru iu quannu v'affacciati.

Li ciuri senza e vui non ponnu stari, su tutti ccu li

testi a pinnuluni, ognunu d'iddi non voli sbucciari,

su prima non si grapi 'ssu balcuni. Dintra lu buttuneddu

su ammucciati e aspettannu quann'è ca v'affacciati. 

    Lassati stari, nun durmiti cchiui,

    ca' n menzu ad iddi, dintra ssa vanedda,

    si sugnu puri iu', c'aspettu a vui,

    pi vidiri 'ssa facci accussì bedda;

    passu cca fora tutti li nuttati

    e aspettu puru iu quannu v'affacciati.

 

                       LA MIETITURA

 Cantà lu gaddu e fici matinata lu suli gia spuntà di la muntagna

pari c’arridi tutta la campagna pi chista bedda festa ca c’è cca

 Amuninni a travagliari picciutteddi allegramenti

Lu travagliu è un gran tisoru ca ni fa tutti cuntenti

Lu travagliu è la ricchezza la fortuna di la  genti

Travagliamu allegramenti ca lu nostru pani è ccà

 Lu suli abbruscia sta bedda vallata

biunna è la spica s’annaca lu ventu

cu lu travagliu lu cori è cuntenti

pi chista bedda festa ca c’è cca

e quannu ‘ntra na casa c’è lu pani

c’è amuri paci c’è felicità

Stamu mitennu stu beddu granu

stamu mitenni lesta è la manu

gia su maturi sti spichi d’oru

lestu picciotti lu nostru pani è cca 

gia su maturi sti spichi d’oru

lestu picciotti lu nostru pani è cca

 

             LA VALLATA DI AGRIGENTO 

Na vallata tutta ciuri ca si perdi a vista d’occhiu

bedda granni è un veru amuri ca rallegra u cori assai

lu capiti veni a tagliu di parlari di Giurgenti

si sta valli nun mi ‘ngannu duna gioia in verità 

Viditi che bedda la chiana ca va da Porta Ponti a mari si sta

tra mennuli e ciuri ca su rarità lu cori si sciala e batti di cchiù

 Quannu arriva po innaru ni sta terra di li fati

nun è fattu novu o raru d truvari genti assai

sunnu gruppi di stranieri picciutteddi beddi e cari

vennu tutti macari a pedi pi scupriri sta rarità 

Guardati ripetu la terra ca sta tra antichi giganti di seculi fa

un tempiu vi incanta vi attira e vi fa lu cori chinu di felicità

 Viditi che bedda la chiana ca va ta Porta Ponti a mari si sta

tra mennuli e ciuri ca su rarità lu cori si sciala e batti di cchiù

Guardati ripetu la terra ca sta tra antichi giganti di seculi fa

un tempiu vi incanta vi attira e vi fa lu cori chinu di felicità

 

              LA VINNIGNA

Arrivata è la vinnigna, la stagiuni di l’amuri

mentri coglinu la vigna nu me cori nasci un ciuri

nu ciuriddu nicu nicu, manu manu s’ingrannisci

lu me cori nun capisci siddu è amuri o ‘zoccu è.

 E comu haiu a fari e comu haiu a fari

ca notti e jornu nun pozzu cchiù stari

la testa gira mi vota e firria

comu firriava na vota a mammà

la testa gira mi vota e firria

comu firriava na vota a mammà.

 C’è un picciottu ca mi guarda ‘nsiccu ‘nsiccu e po m’arridi

Mentri l’inchiu li panara mi lu tiru a pizzuluni

Iu m’arrassu iddu ‘ncugna semu tutti e cangiu fila

Ma nu cori tanti pugna sentu forti ma picchì. 

E comu haiu a fari e comu haiu a fari

Ca notti e jornu nun pozzu cchiù stari

La testa gira mi vota e firria

Comu firriava na vota a mammà

La testa gira mi vota e firria

Comu firriava na vota a mammà.

 Si cci pensu bona bona, ora fingiu di cascari

Mentri a ciurma canta e sona mi lu fazzu avvicinari

E cci dugnu na vasata ca lu fazzu scimuniti

Picchì sugnu ‘nnammurata e nun pozzu stari cchiù.

 E comu haiu a fari e comu haiu a fari

Ca notti e jornu nun pozzu cchiù stari

La testa gira mi vota e firria

Comu firriava na vota a mammà

La testa gira mi vota e firria

Comu firriava na vota a mammà.

 

                 LI PICCIOTTI GIURGINTANI

 Ca semu li picciotti giurgintani  scinnemu tutti di lu rabbateddu

scinnemu tutti chi strumenti ‘mani pi chista bedda festa ca c’è cca

la nostra terra è fatta di biddizzi lu furisteri cci veni cuntenti

vidennu chista valli cu li templi lu furisteri un si nni torna cchiù 

Giurgenti Giurgenti tu si la nostra terra la terra di lu suli paisi di l’amuri

comu sti minnuliddi semu sti picciutteddi

ca di Giurgenti cantanu l’amuri a sta città ca di giurgenti cantanu l’amuri a sta città 

Semu picciotti chini d’allegria sira e matina lu cori è cuntenti

cantamu pi sta festa allegramenti  cantamu ca lu mennulu sciurì

sciurì ni sta vallata purtintusa ni sta vallata china di  sciuriddi

unni lu suli abbruscia ‘nvernu e stati unni lu suli abbruscia a San Calò

 Giurgenti Giurgenti tu si la nostra terra la terra di lu suli paisi di l’amuri

comu sti minnuliddi semu sti picciutteddi

ca di Giurgenti cantanu l’amuri a sta città ca di giurgenti cantanu l’amuri a sta città

 

                   Etta la riti    (U Piscaturi)

 La sira a la calata di lu suli gia si priparanu li piscatura

pigliannusi li riti e la lampara li mettinu ne varchi cu primura

a notti funna nescinu li varchi illuminati di lu lustru di luna

e mentri remanu li piscatura cantanu tutti in coru sta canzuna

 Ietta la riti iettala tirala quannu è china

si vo piscari bonu haviri assai furtuna

tira la riti tirala lu to travagliu veni

pagatu e ripagatu dopu tanti sudura

pagatu e ripagatu dopu tanti sudura

 A picca a Picca sta calannu u suli e gia sunnu arrivati a la marina

ci sunnu granni vecchi e picciliddi ca ci fannu gran festa e piscatura

hannu li grazza stanchi i piscatura ma remanu cu forza e cu primura

picchì sannu ca stannu pi turnari a stringiri e a vasari li so cari

 Ietta la riti iettala tirala quannu è china

si vo piscari bonu haviri assai furtuna

tira la riti tirala lu to travagliu veni

pagatu e ripagatu dopu tanti sudura

pagatu e ripagatu dopu tanti sudura


 

    VITTI NA CROZZA

 Vitti na crozza supra nu cannuni

fui curiusu e cci vosi spiari

idda m’arrispunniu cu gran duluri

muriri senza toccu di campani 

Sinnieru sinnieru li me anni

sinnieru sinnieru un sacciu dunni

ora ca su arrivati a l’ottantanni

chiamu la vita e morti m’arrispunni 

Cunzatimi cunzatimi stu lettu

ca di li vermi su mangiatu tuttu

si nun lu scuttu cca lu me piccatu

lu scuttu a chidda vita a sangu ruttu.


 

                           ZUMPALARIULERU              

 Zumpalariuleru leru leru leru zumpalariuleru la la la la la la

Zumpalariuleru leru leru leru zumpalariuleru la la la la la la

 O pedi di lumia ca ti rivesti di pammini odurusi e di pinnenti

si lu to fruttu abbunna cci su festi e li travagli su divirtimenti

quanta ricchizza c’è ni sti cuntrati quantu cci fu benigna la natura

la zagra odura di ‘nvernu e d’estati lu fruttu tuttu l’annu si matura

 Zumpalariuleru leru leru leru zumpalariuleru la la la la la la

Zumpalariuleru leru leru leru zumpalariuleru la la la la la la

Ricoti di lumia di primu ciuri  cugliemu li iancuzzi e li virdeddi

e travagliannu cantamu l’amuri su cca ‘nsicilia li picciotti beddi

e la sicilianedda ch’è massara nun cura li strapazzi di campagna

brucia lu suli e sta sutta la fara di l’acqua e di lu ventu nun si lagna 

Zumpalariuleru leru leru leru zumpalariuleru la la la la la la

Zumpalariuleru leru leru leru zumpalariuleru la la la la la la

   

SICILIA SICILIA

  Li furistera ca ‘nsicilia sunnu, la guardanu cu granni meraviglia

Dicinu ca non c’è ‘ntra tuttu u munnu n’Isula ca alla nostra ci assumiglia

La Conca d’oru è chidda ca sbarluci sutta la nivi Mungibeddu ridi

Spannu lu faru la so bianca luci l’Anapu scurri mezzu a li papiri 

Sicilia Sicilia Canta na pasturedda, Sicilia Sicilia ioca na funtanedda

L’aria e lu suli inchino l’arma di puisia

Sicilia Sicilia tu si la terra mia 

L’aceddi pipitianu a matinata, tra zagari d’aranci e minnuliddi

Cu la vuccuzza duci e ‘nzuccarata cantanu comu parlanu li ziti

Lu suli spunta a tutta la campagna d’oru zecchinu pari arricamata

Li picureddi supra la muntagna rusicanu l’irbuzza ‘mbalsamata 

Sicilia Sicilia Canta na pasturedda Sicilia Sicilia ioca na funtanedda

L’aria e lu suli inchino l’arma di puisia

Sicilia Sicilia tu si la terra mia

 

PER PRENOTARE CLICCA SUL CD

 

 

Copyright © 2001 SICILIANTICA. Tutti i diritti sono riservati.